Immimiselo & nemiqathango

1. UKWAMKELWA KWEMIGAQO
YEHA (WOE) yamkela iiodolo ngeposi, ngefowuni, ngefeksi okanye nge-imeyile.Zonke iiodolo ziphantsi kokwamkelwa yi-WOE.Iiodolo kufuneka zibandakanye iNombolo yoMyalelo wokuThenga kwaye ichaze iinombolo zekhathalogu ye-WOE okanye iinkcukacha ezipheleleyo zazo naziphi na iimfuno ezikhethekileyo.Iiodolo ezifakwe ngefowuni mazingqinwe ngokungeniswa kwephepha eliprintiweyo le-Purchase Order.Ukungeniswa koMyalelo wokuThenga kuya kubandakanya ukwamkelwa kweMigaqo neMiqathango yeNtengiso YE-WOE, echazwe apha nakuyo nayiphi na iNtelekelelo yeNtelekelelo enikelwe yi-WOE.
LE MIGAQO KUNYE NEMIQATHANGO YOKUTHENGISA IYA kuba YINKCAZELO EGQIBELELEYO NEYINGQWELEKILEYO YEMIGAQO YOKUFIKELELA PHAKATHI KOMTHENGI NOYEHWA.

2. INGCACISO YEMVELISO
Iinkcukacha ezinikelwe kwikhathalogu yeWOE, uncwadi, okanye kuzo naziphi na izicatshulwa ezibhaliweyo zenzelwe ukuba zichane.Nangona kunjalo, i-WOE inelungelo lokutshintsha iinkcukacha kwaye ayenzi bango malunga nokufaneleka kweemveliso zayo nayiphi na injongo ethile.

3. UTSHINTSHO LWEMVELISO KUNYE NOTSHINTSHO LWETHU
I-WOE inelungelo (a) lokwenza utshintsho kwiiMveliso ngaphandle kwesaziso kunye nesibophelelo sokubandakanya olo tshintsho kuzo naziphi na iiMveliso ezinikezelwe ngaphambili kuMthengi kunye (b) nokuthumela kuMthengi eyona Mveliso yangoku nokuba ichazwe kwikhathalogu, ukuba ikhona.

4. UMTHENGI UTSHINTSHA KWI-odolo OKANYE IINGCACISO
Naluphi na utshintsho kuyo nayiphi na iodolo yesiko okanye ukhetho olumiselweyo lweeMveliso, okanye nayiphi na iodolo okanye uthotho lweeodolo ezifanayo kwiiMveliso eziqhelekileyo ezibandakanya kodwa zingaphelelanga kulo naluphi na utshintsho kwiinkcukacha zeeMveliso, kufuneka zivunywe kwangaphambili ngokubhaliweyo yi-WOE.I-WOE kufuneka ifumane isicelo sokutshintsha koMthengi ubuncinane kwiintsuku ezingamashumi amathathu (30) phambi komhla ocwangcisiweyo wokuthumela.Kwimeko yotshintsho kuyo nayiphi na iodolo okanye iinkcukacha ze
Iimveliso, i-WOE inelungelo lokulungelelanisa amaxabiso kunye nemihla yokuhanjiswa kweeMveliso.Ukongeza, uMthengi uya kuba noxanduva lwazo zonke iindleko ezinxulumene nolo tshintsho kubandakanywa, kodwa kungaphelelanga apho, iindleko ezinomthwalo wazo zonke izinto ezikrwada, umsebenzi oqhubekayo kunye noluhlu lwezinto ezigqityiweyo esandleni okanye eziodolweyo ezichatshazelwa lutshintsho.

5. UKURHOXISWA
Nayiphi na iodolo yesiko okanye ukhetho olumiselweyo lweeMveliso, okanye nayiphi na iodolo okanye uthotho lweeodolo ezifanayo kwiiMveliso ezisemgangathweni zinokurhoxiswa kuphela xa kuvunywe imvume ebhaliweyo ye-WOE, mvume leyo enokunikezelwa okanye ibanjwe ngokubona kweWOE.Naluphi na ukucinywa kweodolo, uMthengi uya kuba noxanduva lwazo zonke iindleko ezinxulumene nokurhoxiswa okunjalo kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho, iindleko ezinomthwalo wazo zonke izinto ezikrwada, umsebenzi oqhubekayo kunye noluhlu lweempahla ezigqityiweyo esandleni okanye eziyalelweyo ezichatshazelwa lurhoxiso olunjalo. sebenzisa iinzame zokurhweba ezisengqiqweni zokunciphisa ezo ndleko zokurhoxisa.Akukho mcimbi uya kuba noxanduva loMthengi ngaphezu kwexabiso lekhontrakthi yeeMveliso ezirhoxisiweyo.

6. AMAXABISO
Amaxabiso ekhathalogi angatshintsha ngaphandle kwesaziso.Amaxabiso angokwezifiso anokutshintshwa ngesaziso seentsuku ezintlanu.Ukungaphumeleli ukuchasana nokutshintshwa kwexabiso kwi-oda yesiko emva kwesaziso kuya kuthathwa njengokwamkelwa kokutshintshwa kwexabiso.Amaxabiso yiFOB Singapore kwaye ayibandakanyi imithwalo, umsebenzi kunye neefizi ze-inshurensi.Amaxabiso acatshuliweyo akhethekile, kwaye umthengi uyavuma ukuhlawula, nayiphi na irhafu yomanyano, karhulumente okanye yendawo, intengiso, ukusetyenziswa, impahla yobuqu okanye nayiphi na enye irhafu.Amaxabiso acatshulweyo asebenza kangangeentsuku ezingama-30, ngaphandle kokuba kucatshulwe ngenye indlela.

7. UKUNIKEZELWA
I-WOE iqinisekisa ukupakishwa okufanelekileyo kwaye iya kuthumela kubathengi ngayo nayiphi na indlela ekhethwe yi-WOE, ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela kuMyalelo wokuThenga woMthengi.Emva kokwamkelwa komyalelo, i-WOE iya kubonelela ngomhla oqikelelweyo wokuhanjiswa kwaye iya kusebenzisa iinzame zayo ezilungileyo ukuhlangabezana nomhla wokuhanjiswa oqikelelweyo.I-WOE ayinaxanduva ngawo nawuphi na umonakalo obangelwa kukuhanjiswa kade.I-WOE iya kwazisa uMthengi ngalo nakuphi na ukulibaziseka okulindelekileyo ekuhanjisweni.I-WOE inelungelo lokuhamba ngenqanawa ngaphambili okanye ukucwangcisa ngokutsha, ngaphandle kokuba uMthengi uchaza ngenye indlela.

8. IMITHETHO YOKUHLAWULA
ESingapore: Ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela, zonke iintlawulo zilindelekile kwaye zihlawulwe kwiintsuku ezingama-30 ukususela kumhla we-invoyisi.I-WOE iya kwamkela intlawulo nge-COD, i-Check, okanye i-akhawunti esekwe nge-WOE.Iiodolo zamazwe ngamazwe: Iiodolo zokuhanjiswa kubathengi abangaphandle kweSingapore kufuneka zihlawulwe ngokupheleleyo ngeedola zaseMelika, ngokugqithiselwa ngocingo okanye ngeleta engenakurhoxiswa yetyala ekhutshwe yibhanki.Iintlawulo kufuneka zibandakanye zonke iindleko ezinxulumene nazo.Ileta yetyala kufuneka isebenze kangangeentsuku ezingama-90.

9. IZIQINISEKISO
Iimveliso ze-Stock: I-WOE yeemveliso ze-stock optical ziqinisekisiwe ukuba zihlangabezane okanye zigqithise iinkcukacha ezichaziweyo, kwaye zingabi naziphene kwizinto eziphathekayo okanye kumsebenzi.Esi siqinisekiso siya kusebenza kangangeentsuku ezingama-90 ukususela kumhla we-invoyisi kwaye sixhomekeke kuMgaqo-nkqubo wokuBuyisa ochazwe kule Miqathango neMiqathango.
IiMveliso zesiNtu: Iimveliso ezenziwe ngokukodwa okanye ezenziwe ngokwesiko ziqinisekisiwe ukuba zingabinaziphene zokuvelisa kwaye zihlangabezane neenkcukacha zakho ezibhaliweyo kuphela.Esi siqinisekiso sisebenza kangangeentsuku ezingama-90 ukususela kumhla we-invoyisi kwaye sixhomekeke kuMgaqo-nkqubo wokuBuyisa ochazwe kule Miqathango neMiqathango.Izibophelelo zethu phantsi kwezi ziqinisekiso ziya kukhawulelwa ekutshintsheni okanye ekulungiseni okanye kubonelelo kuMthengi wetyala malunga nokuthengwa kwexesha elizayo ngesixa esilingana nexabiso lokuthenga lemveliso enesiphene.Akukho siganeko siya kuba noxanduva lwawo nawuphi na umonakalo onokwenzeka okanye osisiphumo okanye iindleko ezivela kuMthengi.Olu lungiso lungentla lulo lodwa nolukhethekileyo lwesisombululo soMthengi kuko nakuphi na ukwaphulwa kweWaranti phantsi kwesi sivumelwano.Esi siQinisekiso soMgangatho asiyi kusebenza ngokubhekiselele kuyo nayiphi na imveliso ethi, xa ihlolwe yi-Wavelength Singapore, ibonisa ubungqina bomonakalo ngenxa yokuxhatshazwa, ukusetyenziswa kakubi, ukuphathwa kakubi, ukuguqulwa, okanye ukufakela okungafanelekanga okanye ukusetyenziswa, okanye naziphi na ezinye izizathu ezingaphaya kolawulo lweWavelength. Singapho.

10. UMGAQO-NKQUBO WOKUBUYISA
Ukuba uMthengi ukholelwa ukuba imveliso inesiphene okanye ayihlangabezananga nemigaqo echaziweyo ye-WOE, uMthengi kufuneka azise I-WOE phakathi kweentsuku ezingama-30 ukusuka kuMhla we-invoyisi kwaye kufuneka abuyisele iimpahla kwiintsuku ezingama-90 ukusuka kuMhla we-invoyisi.Ngaphambi kokubuyisela imveliso, uMthengi kufuneka afumane I-REturn IDORIZATION MATERIAL NUMBER (RMA).Akukho mveliso iya kwenziwa ngaphandle kwe-RMA.Umthengi ufanele ke ngoko ayipakishe imveliso ngononophelo aze ayibuyisele kwi-WOE, kunye nomthwalo ohlawulelweyo, kunye neFomu yesiCelo seRMA.Imveliso ebuyisiweyo kufuneka ibe kwiphakheji yokuqala kwaye ingabi nasiphi na isiphene okanye umonakalo obangelwa ukuthunyelwa.Ukuba i-WOE ifumanisa ukuba imveliso ayihambelani neenkcukacha ezichazwe kumhlathi we-7 kwiimveliso zesitokhwe;
YEHA iya, ngenketho yayo eyodwa, ibuyise ixabiso elithengiweyo, ilungise isiphene, okanye ibuyisele imveliso.Ngokungagqibekanga koMthengi, urhwebo aluyi kwamkelwa ngaphandle kwesigunyaziso;Iimpahla ezamkelweyo ezibuyiswayo ziya kulawulwa ngokutsha;Izinto ezicwangcisiweyo ezikhethekileyo, eziphelelwe lixesha okanye ezenzelwe ukwenziwa azibuyiswa.

11. AMALUNGELO OMNTU NGENGQONDO
Nawaphi na amaLungelo ePropati yoBukrelekrele kwihlabathi jikelele, kubandakanywa, ngaphandle komda, izinto ezenziweyo ezikwilungelo elilodwa lomenzi wechiza (nokuba isicelo okanye asicetywanga), amalungelo awodwa, amalungelo awodwa, amalungelo okushicilela, umsebenzi wobubhali, amalungelo okuziphatha, iimpawu zorhwebo, iimpawu zenkonzo, amagama orhwebo, iimfihlo zorhwebo zesinxibo sokurhweba. kunye nazo zonke izicelo kunye nokubhaliswa kwazo zonke ezi zinto zikhankanywe ngasentla ngenxa yokusebenza kwale Miqathango yoThengiso eqingqwe, yaphuhliswa, yafunyanwa okanye yancitshiswa ukuba isetyenziswe ngu-WOE, iya kuba yipropati eyodwa ye-WOE.Ngokukodwa, I-WOE iya kuba ngabanini kuphela onke amalungelo, isihloko kunye nomdla kunye nakwiiMveliso kunye nazo naziphi na kunye nazo zonke izinto eziqanjiweyo, imisebenzi yobuqambi, uhlengahlengiso, ukwazi, izimvo okanye ulwazi olufunyenweyo, oluphuhlisiwe, lwenziwa, lwakhawulwa okanye luncitshisiwe ukuba lusebenze, yi-WOE. , ngexesha lokusebenza kwale Miqathango yokuthengisa.